เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ

1. ข้อมูลพื้นฐานในการตรวจราชการ

2. แบบติดตามการตรวจเรือนจำ

3. แบบประเมินการให้คะแนน การประกวดการจัดระเบียบเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

( PDF)